Mērķi

  • Organizēt pasākumus, lai informētu identificētās ieinteresētās personas un sabiedrību par projekta tēmām, procesu un rezultātiem. 

  • Organizēt pasākumus, ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par degradētu kūdrāju ilgtspējīgas apsaimniekošanas nozīmi un to klimata pārmaiņu samazināšanas potenciālu.   

  • Organizēt pasākumus, lai veicinātu identificēto ieinteresēto personu un sabiedrības līdzdalību projekta aktivitātēs.  

Rezultāti

  • Pasākumu prezentācijas publicētas projekta mājaslapā

 

 

LIFE REstore seminārs sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību - sadarbības tīklu "Vides aizsardzība" un "Reģionālā attīstība un sadarbība" izbraukuma sanāksme

18.06.2019. Aizupes eko skola, Kaigu purvs

Programma

Fotogalerija

Prezentācijas:

 
       
 

LIFE REstore izstrādāto nacionālo siltumnīcefekta gāzu emisiju faktoru prezentācija Eiropas Komisijas Vienotajā izpētes centrā ZIZIMM sektora darba grupā (European Commission Joint Research Centre LULUCF workshop 2019)

28.-29.05.2019. Varese, Itālija

Programma

 

 
       
 

LIFE REstore seminārs par siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumiem kūdrājos Latvijā un izstrādātajiem nacionālajiem SEG emisiju faktoriem

05.03.2019., Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Programma

Fotogalerija

Prezentācijas: 

 
       
 

LIFE REstore seminārs kūdras nozarei par praktiski izmantojamajiem projekta rezultātiem Latvijas Universitātē

20.02.2019.

Programma

Fotogalerija

Prezentācijas:

 
       
 

LIFE REstore vieslekcija Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes Telmatoloģijas (purvu zinātnes) kursa ietvaros

26.11.2018.

Fotogalerija

Prezentācijas: 

  • Degradētu purvu ilgtspējīga apsaimniekošana Latvijā, Ieva Saleniece (LIFE REstore vadītāja, Dabas aizsardzības pārvalde)
  • Nacionālā SEG inventarizācija un LIFE REstore projekta devums inventarizācijas uzlabošanā, Ainārs Lupiķis, LIFE REstore eksperts, LVMI "Silava"

 

 

 
       
 

LIFE REstore un siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumu rezultātu prezentācija zaļās ekonomikas forumā "Green Expo 2018" Ķīpsalas izstāžu centrā 

21.11.2018.

Fotogalerija

Programma

LIFE REstore: Kāpēc nepieciešama nacionālo SEG emisiju faktoru izstrāde? Ieva Saleniece (LIFE REstore vadītāja, Dabas aizsardzības pārvalde)

LIFE REstore plakāti

 
       
 

LIFE REstore un tā rezultātu prezentācija Baltijas kūdras ražotāju forumā 2018 Tartu, Igaunijā 

11.10.2018.  

Fotogalerija 

Programma

Peat Production in Latvia in 2018 - Topical issues, Ingrīda Krīgere (Latvijas Kūdras asociācijas vadītāja, LIFE REstore projekta partneris)

Citas prezentācijas forumā

 
       
 

LIFE REstore seminārs "Degradēto kūdrāju Latvijā inventarizācijas rezultāti un ekosistēmu pakalpojumu novērtējums"

20.09.2018.

Fotogalerija

Darba kārtība

Prezentācijas: 

 
       
 

LIFE REstore sfagnu stādīšanas talka - izbraukuma seminārs izmēģinājumu teritorijā Lielajā Ķemeru tīrelī

18.05.2018.

Fotogalerija

Darba kārtība

Prezentācija: LIFE REstore - projekta mērķi, sasniedzamie rezultāti un progress, K. Pabērzs (Dabas aizsardzības pārvalde, LIFE REstore)

 
       
 

LIFE REstore pētījumu prezentācija 24. Latvijas Lauksaimniecības universitātes starptautiskajā zinātniskajā konferencē

18.05.2018.

Darba kārtība

Prezentācija: Improved activity data for accounting greenhouse gas emissions due to management of wetlands, A. Butlers, J. Ivanovs (LVMI "Silava")

 
       
 

LIFE REstore rezultātu prezentācija European Geosciences Union asamblejā Austrijā

09.04.2018.

Fotogalerija

Darba kārtība

Prezentācija: CO2 and CH4 fluxes from abandoned peat extraction areas: the role of berry cultivation, A. Lupiķis (LVMI "Silava", LIFE REstore)

 
       
 

Seminārs "Kas ir paludikultūras?" Latvijas Universitātē

27.02.2018.

Fotogalerija

Darba kārtība

Prezentācija: LIFE REstore - ieteikumi degradētu kūdrāju ilgtspējīgai apsaimniekošanai Latvijā, K. Pabērzs (Dabas aizsardzības pārvalde)

 
       
 

Starptautiskajai mitrāju dienai un Ramsāres konvencijai veltīts seminārs "Pieturzīmes" Latvijas Dabas muzejā

15.02.2018.

Fotogalerija

Darba kārtība

Prezentācijas: 

 
       
 

LIFE REstore projekta prezentācija Latvijas Kūdras asociācijas biedru sapulcē

21.12.2017.

Fotogalerija

Prezentācija: Latvijas Kūdras asociācijas biedru sapulce - Par LIFE REstore projektu, I. Krīgere, Latvijas Kūdras asociācijas valdes locekle

 
       
 

Lauksaimniecībā izmantojamo zinātnisko pētījumu projektu prezentācijas Zemkopības ministrijā

01.12.2017.

Darba kārtība

Prezentācija: Par projekta progresu un sākotnējiem rezultātiem, A. Lupiķis, LVMI "Silava", LIFE REstore

 
       
 

VARAM konference "Baltic Pathway Towards Low Carbon and Climate Resilient Development"

30.-31.10.2017.

LIFE REstore pārstāvēts VARAM organizētās starptautiskās konferences "Baltic Pathway Towards Low Carbon and Climate Resilient Development" Rīcības zonā ar izglītojošu spēli "From Peatland to Wetland: Re-establishment of Carbon Storage"

 
       
 

Zinātniski-praktiskā konference "Ķemeru Nacionālā parka pirmie 20"

20.10.2017.

Stenda referāts: Ķemeru tīrelis - projekta LIFE REstore izmēģinājumu teritorija degradēta kūdrāja renaturalizācijai, L.Grīnberga (Dabas aizsardzības pārvalde)

 
       
 

Oglekļa mazietilpīgas attīstības pasākums - Meža stādīšana Tomē

29.09.2017.

Fotogalerija

LIFE REstore biotopu eksperte Laura Grīnberga ekoskolu skolēniem stāsta par purvu nozīmi oglekļa dioksīda uzkrāšanā VARAM, Dabas aizsardzības pārvaldes un "Latvijas Valsts meži" rīkotajā pasākumā.

 
       
 

Baltijas Kūdras forums

13.-14.09.2017.

Fotogalerija

Stenda referāts: Sustainable and responsible management and re-use of degraded peatlands in Latvia, K.Pabērzs (Dabas aizsardzības pārvalde)

 
       
 

Daugavpils Universitātes Vides zinātnes studenti iepazīstas ar LIFE REstore

06.09.2017.

Fotogalerija

Prezentācija: LIFE REstore ieteikumi degradētu kūdrāju ilgstspējīgai apsaimniekošanai Latvijā

 
       
 

Starptautiskā konference par mitrāju aizsardzību un apsaimniekošanu

11.-12.07.2017. Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskais centrs

Stenda referāti:

 
       
 

Tikšanās ar Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālo administrāciju

10.07.2017.

Fotogalerija

Prezentācijas:

 
       
 

Informatīvs seminārs par projekta LIFE REstore īstenošanu AS "Latvijas Valsts meži" 

04.07.2017.

Fotogalerija

Prezentācijas:

 
       
 

Ķemeru Nacionālā parka Ceļotāju diena, LIFE programmas 25. gadskārtas atzīmēšanas pasākums

06.05.2017.

Fotogalerija

 
       
...

Ārvalstu studenti iepazīst kūdrāju inventarizācijas norisi Melnā ezera purvā

15.03.2017.

Fotogalerija