Purvi, uzņemot no atmosfēras oglekļa dioksīdu un veidojot lielu daudzumu organiskā materiāla, ir milzīga oglekļa krātuve. Cilvēka darbības rezultātā degradētie purvi jeb kūdrāji rada nozīmīgas oglekļa dioksīda emisijas, tādēļ to rekultivācija ir ļoti svarīga. Projektā ''Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā- LIFE REstore'' tiks aprobēta metodoloģija, kas ļaus noteikt Latvijas degradēto kūdrāju siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju apjomu, un tiks izstrādāti ieteikumi degradētu kūdrāju ilgtspējīgais apsaimniekošanai, līdzsvarojot bioloģiskās daudzveidības atjaunošanu, ekonomisko potenciālu un SEG emisiju samazinājumu klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanai ilgtermiņā. Viens no projekta uzdevumiem ir izveidot degradēto kūdrāju sarakstu un datubāzi, izstrādāt degradētu kūdrāju teritoriju izmantošanas optimizācijas modeli, kā arī sniegt atbalstu politikas veidotājiem.