• Notiks seminārs Latvijas pašvaldībām par kūdras ieguves ietekmētu teritoriju turpmāku apsaimniekošanu


  2019. gada 18. jūnijā plkst.10.00 Aizupes pamaskolā ar izbraukumu uz Kaigu purvu norisināsies LIFE REstore seminārs Latvijas pašvaldībām par kūdras ieguves ietekmētu teritoriju turpmāku apsaimniekošanu. Semināru organizē LIFE REstore sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību - sadarbības tīklu "Vides aizsardzība" un "Reģionālā attīstība un sadarbība" sanāksmju ietvaros. Programma lejupielādējama -ŠEIT.,

  ,

  ,

  PROGRAMMA

  09.30–10.00

  Reģistrācija, kafija

  10.00-10.10

  Sanāksmes atklāšana. Aizupes pamatskolas vadība

  10.10-10.25

  LIFE REstore – projekta ietvars un rezultāti. Dokumentālās īsfilmas par projekta aktivitātēm demonstrācija. Ieva Saleniece, LIFE REstore vadītāja, Dabas aizsardzības pārvalde

  10.25–10.40

  Degradēto kūdrāju inventarizācija Latvijā – kopsavilkums un rezultāti.Juris Pētersons, LIFE REstore eksperts, “Baltijas Krasti”

  10.40–10.55

  Publiski pieejama degradēto kūdrāju datu bāze, tās pielietojums un iegūstamie rezultāti.Ieva Bukovska, LIFE REstore koordinatore, Dabas aizsardzības pārvalde

  10.55–11.15

  Apsaimniekotu kūdrāju ietekme uz klimatu. Siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju mērījumu rezultāti Latvijā, nacionālo SEG emisiju faktoru izstrāde. No klimata aspekta efektīvākie degradētu kūdrāju rekultivācijas veidi. Andis Lazdiņš, LIFE REstore eksperts, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”

  11.15-11.30

  Latvijas apstākļiem piemērotie degradēto kūdrāju rekultivācijas veidi un ilgtspējīgas izmantošanas rekomendācijas. Ingrīda Krīgere, LIFE REstore eksperte, Latvijas Kūdras asociācija

  11.30-11.50

  Degradēto kūdrāju ilgtspējīgas apsaimniekošanas plānošanas rīks – LIFE REstore optimizācijas modelis – tā praktiskais pielietojums ar piemēriem un interaktīvs web rīks. Elīna Konstantinova, Juris Pētersons, LIFE REstore eksperti, “Baltijas Krasti”, Anda Zālmane, LIFE REstore eksperte, Dabas aizsardzības pārvalde

  11.50-12.20

  Kafijas pauze. LIFE REstore dokumentālo īsfilmu demonstrācija.

  12.20-13.00

  Izbraukums uz Kaigu purvu Jelgavas novadā, iepazīšanās ar LIFE REstore degradētu kūdrāju rekultivācijas izmēģinājumu teritorijām un kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmumu Laflora. Transportu nodrošinās LIFE REstore.

  13.00-13.15

  Atbildīga purvkopība Latvijā. Uldis Ameriks, SIA “Laflora”

  13.15-14.00

  LIFE REstore kokaugu stādījumu izmēģinājumu teritorijas apmeklējums.Dagnija Lazdiņa, LIFE REstore eksperte, LVMI “Silava”

  14.00-14.30

  Siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumu demonstrācija.Ainārs Lupiķis, LIFE REstore eksperts, LVMI “Silava”

  14.30-15.00

  LIFE REstore krūmmelleņu stādījumu izmēģinājumu teritorijas apmeklējums.Juris Pētersons, LIFE REstore eksperts, “Baltijas Krasti”

  15.00-15.40

  Atgriešanās Aizupes pamatskolā

  Par LIFE REstore

  LIFE REstore ir pirmais Eiropas Komisijas LIFE programmas klimata pārmaiņu mazināšanas projekts Latvijā.

  Latvija ir kūdras resursiem bagāta valsts, bet kūdra purvos un citās organiskajās augsnēs, uzņemot no atmosfēras oglekļa dioksīdu, kas ir viena no siltumnīcefekta gāzēm, darbojas kā milzīga oglekļa krātuve. Nosusinot purvus, lai iegūtu kūdru vai izmantotu tos lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, pieaug oglekļa dioksīda emisijas, kas veicina klimata pārmaiņas.

  Degradēti kūdrāji ir teritorijas, kur savulaik pārtraukta vai pabeigta kūdras ieguve, bet nav veikta vai notikusi rekultivācija un nav spēkā esoša zemes dzīļu izmantošanas licence. Degradēti kūdrāji:

  • rada SEG emisijas, tādējādi ietekmējot klimatu;
  • nesniedz potenciālos ekonomiskos ieguvumus;
  • nenodrošina bioloģiskās daudzveidības atjaunošanos.

  LIFE REstore mērķis ir sagatavot rekomendācijas kūdrāju ilgtspējīgai apsaimniekošanai pēc kūdras ieguves, līdzsvarojot vides, klimata un ekonomiskos aspektus.

  Galvenās aktivitātes:

  • Kūdras ieguves rezultātā degradēto kūdrāju inventarizācija Latvijā un publiskas datu bāzes izveide;
  • Siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumi apsaimniekotos kūdrājos un nacionālo SEG emisiju faktoru izstrāde;
  • Degradēto kūdrāju ekosistēmu pakalpojumu novērtējums un to ekonomiskās vērtības noteikšana;
  • Rekultivācijas veidu pārbaude projekta izmēģinājumu teritorijās;
  • Degradēto kūdrāju ilgtspējīgas apsaimniekošanas optimizācijas modeļa izstrāde;
  • Rekomendāciju sagatavošana bijušo kūdras ieguves lauku ilgtspējīgai apsaimniekošanai.

  LIFE RESTORE KOKAUGU STĀDĪJUMU IZMĒĢINĀJUMU TERITORIJA

  LIFE REstore izmēģinājumu teritorijā Kaigu purvā sadarbībā ar SIA “Laflora” ieviesta apmežošana kā degradēta kūdrāja rekultivācijas veids. Šī scenārija ietvaros tiek aprobēta kokaudžu stādījumu ierīkošana - īscirtmeta plantācijas izveide vairāk nekā 9 ha platībā, kuras mērķis ir koksnes biomasas ražošana degradētā kūdrājā.

  LIFE REstore pārbauda, kuras ir efektīvākās un piemērotākās koku sugas (bērzs, melnalksnis, priede un papele) un to kombinācijas degradētu kūdrāju apmežošanai, orientējoties tieši uz īsa perioda stādījumiem, kas nestu ekonomiskus ieguvumus. Vienlaikus tiek pārbaudīta dažādām koku sugām optimālā nepieciešamā bioloģiskā mēslojuma – koksnes pelnu – koncentrācija augsnē. Izmēģinājumu teritorijā veikti SEG emisiju mērījumi, kas ļauj izdarīt secinājumus par šī rekultivācijas scenārija ietekmi uz klimatu.

  LIFE RESTORE KRŪMMELLEŅU STĀDĪJUMU IZMĒĢINĀJUMU TERITORIJA

  Projekta LIFE REstore izmēģinājumu teritorijā Jelgavas novada Kaigu purvā izstrādātā kūdras ieguves laukātiek īstenots viens no iespējamajiem degradētu kūdrāju rekultivācijas scenārijiem – krūmmelleņu stādījumu ierīkošana. Sadarbībā ar SIA “Arosa-R” 4.2 ha platībā ierīkoti trīs atsevišķi parauglaukumi, kuros veikta dažādu šķirņu lielogu krūmmelleņu stādījumu ierīkošana.

  Analizējot un pārņemot labākās prakses no līdzšinējās krūmmelleņu audzēšanas pieredzes Latvijā, ieviesta un pārbaudīta krūmmelleņu stādījumu ierīkošana ar mērķi mazināt SEG emisijas no degradēta kūdrāja un noteiktas SEG emisiju precīzas izmaiņas, īstenojot šo rekultivācijas scenāriju. Iegūtie mērījumu rezultāti ļauj izdarīt secinājumus par krūmmelleņu stādījumu ierīkošanu arī no klimata izmaiņu mazināšanas aspekta.

  LIFE RESTORE SEG EMISIJU MĒRĪJUMI APSAIMNIEKOTOS KŪDRĀJOS – DEMONSTRĀCIJA

  Divu gadu laikā – 2016 līdz 2018 – notika SEG emisiju mērījumi – ar slēgto kambaru metodi ievākti gāzu paraugi, kuros laboratoriski noteikts nozīmīgāko SEG (oglekļa dioksīds (CO2), metāns (CH4) un dislāpekļa oksīds (N2O)) saturs, novērtējot tā izmaiņas laika gaitā. Kopumā 41 vietā visā Latvijas teritorijā paraugi ievākti dažāda veida organiskajās augsnēs, kas atšķiras ar zemes izmantošanas veidu: esošās kūdras ieguves vietās, bijušajās kūdras ieguves vietās, kas nav apaugušas ar veģetāciju, bijušajās kūdras ieguves vietās, kas ir apaugušas ar zālaugu un sīkkrūmu veģetāciju, aramzemē (labība, dārzeņi), ilggadīgos zālājos, skujkoku un lapkoku audzēs, ogulāju plantācijās, ar niedrēm apaugušās teritorijās, kā arī saimnieciskās darbības maz ietekmētos augstajos un pārejas purvos. LIFE REstore ietvaros SEG emisiju mērījumus veica Igaunijas uzņēmums OÜ “Severitas” un Tartu Universitāte sadarbībā ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava”.

  Pasākums tiek organizēts ar Eiropas Komisijas LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu projekta “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) ietvaros.

  Informāciju sagatavoja:
  Anda Zālmane
  Dabas aizsardzības pārvalde
  Projekta LIFE REstore sabiedrisko attiecību speciāliste
  Tālrunis: 26539348,
  anda.zalmane@daba.gov.lv

 • Saistītās ziņas:


 • Eiropas Komisijas Vienotajā izpētes centrā prezentēti LIFE REstore izstrādātie nacionālie SEG emisiju faktori

  2019. gada 28.-29. maijā Varese pilsētā Itālijā Eiropas Komisijas Vienotajā izpētes centrā ZIZIMM sektora 2019. gada darba grupā (European Commission Joint Research Centre LULUCF Workshop 2019) prezentēti LIFE REstore izstrādātie nacionālie SEG emisiju faktori apsaimniekotiem kūdrājiem. LIFE REstore...
 • LIFE REstore seminārs kūdras nozarei par praktiski izmantojamajiem projekta rezultātiem

  2019. gada 20. februārī plkst. 10.00 Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1, Rīgā, notika LIFE REstore seminārs kūdras nozarei par degradēto kūdrāju ilgtspējīgu apsaimniekošanu un LIFE REstore praktiski izmantojamajiem rezultātiem.Semināra prezentācijas pieejamas - ...
 • Notiek LIFE REstore vieslekcija Latvijas Universitātē

  2018. gada 26. novembrī notika projekta LIFE REstore vieslekcija Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes Telmatoloģijas (purvu zinātnes) kursa ietvaros, lai jaunos nozares speciālistus iepazīstinātu ar projekta aktivitātēm, mērķiem un sagaidāmajiem rezultātiem.Projekta vadītāj...
 • LIFE REstore īsfilma par sfagnu sūnu stādījumiem bijušajā kūdras ieguves laukā

  Projekta LIFE REstore ietvaros sagatavota īsfilma par kūdras ieguves lauku turpmākas izmantošanas veidu pēc kūdras ieguves – renaturalizāciju jeb atgriešanu dabai, veicot īpašu purva sūnu - sfagnu - stādījumus. LIFE REstore analizē visus – kopumā septiņus – degradētu kūdrāju iespēj...
 • Notiks seminārs par degradēto kūdrāju Latvijā inventarizācijas rezultātiem un ekosistēmu pakalpojumu novērtējumu

  2018. gada 20. septembrī plkst.10.00 Zemkopībasministrijā, Republikas laukumā 2, Rīgā (314. telpā), norisināsiesprojekta LIFE REstore seminārs "Degradēto kūdrāju Latvijā inventarizācijas rezultāti un ekosistēmu pakalpojumu novērtējums".Seminārā projekta LIFE REstore eksperti informēs par p...
 • Turpinās sfagnu sūnu stādījumu eksperimenti LIFE REstore izmēģinājumu teritorijā Ķemeru nacionālajā parkā

  Piektdien, 2018. gada 7. septembrī, LIFE REstore izmēģinājumu teritorijā bijušajos kūdras ieguves laukos Ķemeru nacionālajā parkā tika turpināti sfagnu sūnu stādījumu eksperimenti – ierīkots terases veida sfagnu stādījumu laukums.LIFE REstore veic īpašu purvam raksturīgu sūnu jeb sfagnu stādīš...
 • LIFE REstore organizē izglītojošu pasākumu jaunajiem dabas reindžeriem

  2018. gada 27. jūnijā LIFE REstore organizēja izglītojošu pasākumu jaunajiem dabas reindžeriem projekta izmēģinājumu teritorijā Lielajā Ķemeru tīrelī, kur tika veikts Latvijā līdz šim lielākais sfagnu sūnu stādīšanas zinātniskais eksperiments ar mērķi atjaunot dabiska purva veģetāciju bijušajā kūdra...
 • Bijušajos kūdras laukos notikusi lielākā sfagnu sūnu stādīšana Latvijā dabiska purva atjaunošanai

  Ķemeru Nacionālā parka bijušajos kūdras izstrādes laukos, kas uzskatāma par degradēta kūdrāja teritoriju, 18. maijā ar 62 talcinieku palīdzību sastādīti vairāk nekā 2200 kg sfagnu sūnu apmēram 4500 m2 platībā. Sfagnu sūnu stādīšana tik lielā teritorijā Latvijā norisinājās pirmo reizi – to proj...
 • LIFE REstore eksperti gatavojas sfagnu sūnu reintrodukcijas scenārija ieviešanai

  LIFE REstore eksperti apsekojuši Drabiņu purvu, kur tiks iegūts stādāmais materiāls – sfagnu sūnas un purva augi – laiprojekta izmēģinājumu teritorijā – bijušajā kūdras izstrādes laukā Lielajā Ķemeru tīrelī – īstenotu renaturalizācijas scenāriju ar sfagnu stādīšanu. Drabiņu p...
 • LIFE REstore: Reālās siltumnīcefekta gāzu emisijas kūdrājos Latvijā – mazākas nekā līdz šim uzskatīts

  Projekta LIFE REstore ietvaros notiekošo siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju mērījumu pirmā gada rezultāti liecina, ka reālās SEG emisijas no apsaimniekotiem kūdrājiem Latvijā ir ievērojami zemākas - līdz pat divām reizēm mazākas - nekā līdz šim Latvijas SEG inventarizācijas ziņojumos izmantotie star...
 • Noticis Starptautiskajai mitrāju dienai un Ramsāres konvencijai veltīts seminārs

  2018. gada 15. februārī Latvijas Dabas muzejā (Krišjāņa Barona ielā 4, Rīgā) norisinājās Starptautiskajai mitrāju dienai un Ramsāres konvencijai veltīts seminārs “Pieturzīmes”. Atzīmējot Ramsāres jeb Mitrāju konvencijas gadskārtu, tika aktualizēti jautājumi par mitrāju nozīmi un pievērst...
 • LIFE REstore pārstāvēts lielākajā klimatam veltītajā konferencē Baltijā

  No 2017. gada 30. līdz 31. oktobrim Rīgā norisinājās līdz šim lielākā klimata pārmaiņu jautājumiem veltītā starptautiskā konference “Baltijas ceļš uz oglekļa mazietilpīgu un klimatnoturīgu attīstību” – pasākuma Rīcības zonā tika pārstāvēts arī projekts LIFE REstore.LIFE REstore kon...
 • Starptautiskajā Baltijas Kūdras forumā Dabas aizsardzības pārvalde akcentē nozaru sinerģiju dabas saglabāšanā un ekonomiskajā attīstībā

  Ikgadējajā starptautiskajā Baltijas Kūdras forumā, kas norisinājās no 13. līdz 14.septembrim Rīgā un kurā piedalījās vairāk nekā 300 kūdras nozares pārstāvji no 16 dažādām valstīm, Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Juris Jātnieks uzsvēra nozaru sinerģijas nozīmīgumu, lai sasniegtu ilgtsp...
 • Jūlijā notikuši informatīvie pasākumi par projekta ieviešanu

  Ar mērķi informēt jomas ekspertus un kolēģus par LIFE REstore projekta ieviešanu, jūlijā projekta komanda viesojās A/S ‘’Latvijas Valsts meži’’ un Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālajā pārvaldē. A/S ‘’Latvijas Valsts meži’’ (LVM) LIFE REsto...
 • 11.-12. jūlijā notiks konference par mitrāju aizsardzību un apsaimniekošanu

  LIFE+ projekta “Mitrāji'' komandarīko starptautisku konferenci par mitrāju aizsardzību un apsaimniekošanu, kas norisināsies Rīgā, no 11. līdz 12. jūlijam. Konference pulcēs lielu skaitu pašmāju un ārvalstu mitrāju ekspertus no Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Krievijas, Dānijas, Apvienotā...
 • Atskaņas no LIFE 25. gadskārtas un Ceļotāju dienas pasākumiem

  6. maijāĶemeru Nacionālajā parkā (ĶNP) norisinājās ikgadējā Ceļotāju diena. Pulcējot vairāk nekā 300 apmeklētāju, dažādu interaktīvu un izzinošu aktivitāšu ietvaros, šogad ceļotāji varēja būt liecinieki arī ĶNP 20 gadu jubilejai un Eiropas Savienības nozīmīgākās vides un klimata aizsardzības program...
 • Ķemeru Ceļotāju dienas ietvaros atzīmēs LIFE programmas 25. gadadienu

  Popularizējot atpūtu dabā un atklājot vasaras tūrisma sezonu, sestdien, 6. maijā, Ķemeru Nacionālajā parkā (ĶNP) jau septīto reizi norisināsies ikgadējā Ceļotāju diena. Šogad tā veltīta ĶNP 20 gadu jubilejai un ES nozīmīgākās vides un klimata aizsardzības programmas “LIFE” (tulkoj...
 • Ārvalstu studenti iepazīst kūdrāju inventarizācijas norisi Melnā ezera purvā

  2017. gada 15. martā, LIFE REstore projekta mitrāju eksperte, Māra Pakalne, kopā ar daudznacionālu studentu grupu no Indijas, Ķīnas, Pakistānas, Ugandas, Tanzānijas, Kanādas, Īrijas un Beļģijas, devās ekskursijā uz Melnā ezera purva dabas liegumu, kas ir viena no 28 LIFE REstore projekta vietām, kur...
 • Pieejami LU zinātniskās konferences video ieraksti

  2017.gada 31.janvārī norisinājās Latvijas Universitātes 75. zinātniskās konferences sekcija ''Kūdra un sapropelis - ražošanas, zinātnes un vides sinerģija resursu efektīvas izmantošanas kontekstā'', kurā uzstājās arī vairāki LIFE REstore projektā iesaistītie eksperti - Latvijas Kūdra...
 • Kūdra un sapropelis - ražošanas, zinātnes un vides sinerģija resursu efektīvas izmantošanas kontekstā

  Lai diskutētu par aktuālajiem sasniegumiem dabaszinātņu nozarē, Latvijas Universitātes (LU) 75. zinātniskās konferences ietvaros notika nozares sekcija “Klimata pārmaiņas un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana”.Šīs sekcijas ietvaros, 31. janvārī LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu f...

 • PROJEKTA PARTNERI

  Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.