....

..  Aktivitāte .... Atbildīgais partneris ...... Statuss
    Sagatavošanās darbības, dabas aizsardzības un aktivitāšu plānu izstrāde
 
       
A1   Ieinteresēto pušu identifikācija un esošās situācijas analīze
 
  Dabas aizsardzības pārvalde    Izdarīts
A2   Projekta komunikāciju stratēģijas izstrāde
 
  Dabas aizsardzības pārvalde   Izdarīts
A3   Degradēto purvu teritoriju klasifikācijas kritēriju un apsaimniekošanas pieeju definēšana
 
  LVMI "Silava"   Izdarīts
A4   SEG emisiju uzskaites metodoloģijas aprobācija
 
  LVMI "Silava"    Izdarīts
A5   Degradēto purvu teritoriju inventarizācija un datu bāzes izveide
 
  Biedrība "Baltijas krasti"    Izdarīts
A6   Dabas aizsardzības plāna un tehnisko risinājumu izstrāde
 
  Biedrība "Baltijas krasti"    Izdarīts
    Optimizācijas modeļa izstrāde
 
       
C1   Purvu ilgtspējīgas izmantošanas optimizācijas modeļa izstrāde - I kārta - procesu novērtējums izmēģinājumu teritorijās
 
  Dabas aizsardzības pārvalde    Izdarīts
C2   Purvu ilgtspējīgas izmantošanas optimizācijas modeļa izstrāde - II kārta - ekosistēmu pakalpojumu (ekonomiskais) novērtējums izmēģinājumu teritorijās
 
  Dabas aizsardzības pārvalde    Izdarīts
C3   Purvu ilgtspējīgas izmantošanas optimizācijas modeļa izstrāde - III kārta - zemes izmantošanas scenāriju novērtējums izmēģinājumu teritorijās
 
  Biedrība "Baltijas krasti"    Izdarīts
C4   Purvu ilgtspējīgas izmantošanas optimizācijas modeļa izstrāde - IV kārta - zemes izmantošanas scenāriju ieviešana izmēģinājumu teritorijās
 
  Dabas aizsardzības pārvalde    Izdarīts
C5   LIFE Rekomendācijas daudzfunkcionālā atbalsta rīka piemērošanai degradēto teritoriju apsaimniekošanai un turpmākai izmantošanai
 
  Latvijas Kūdras asociācija    Izdarīts
    Projektā veikto aktivitāšu ietekmes monitorings
 
       
D1   Projekta darbību ietekmes monitorings
 
  LVMI "Silava"    Izdarīts
D2   Projekta sociālekonomiskās ietekmes monitorings
 
  Dabas aizsardzības pārvalde    Izdarīts
    Sabiedrības informēšana un rezultātu izplatīšana
 
       
E1   Projekta mājas lapa
 
  Dabas aizsardzības pārvalde    Izdarīts
E2   Informēšanas un izglītošanas materiāli
 
  Dabas aizsardzības pārvalde    Izdarīts
E3   Informēšanas un izglītošanas pasākumi
 
  Dabas aizsardzības pārvalde    Izdarīts
E4   Sadarbība (tīklošanās) ar citiem un LIFE projektiem
 
  Dabas aizsardzības pārvalde    Izdarīts
E5   Rokasgrāmata "Kūdras ieguves ietekmētu teritoriju atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana"
 
  Biedrība "Baltijas krasti"  

 Izdarīts

E6   Starptautiska konference par degradēto kūdrāju teritoriju apsaimniekošanu un izmantošanu Latvijā
 
  Dabas aizsardzības pārvalde    Izdarīts
E7   Layman's ziņojums
 
  Dabas aizsardzības pārvalde    Izdarīts
    Projekta vadība un norises uzraudzība
 
       
F1   Projekta vadība
 
  Dabas aizsardzības pārvalde    Izdarīts
F2   Audits
 
  Dabas aizsardzības pārvalde    Izdarīts
F3   Informācijas apkopošana indikatoru tabulai
 
  Dabas aizsardzības pārvalde    Izdarīts
F4   Pēc LIFE plāns   Dabas aizsardzības pārvalde    Izdarīts