Mērķi

  • Veikt ekosistēmu un to pakalpojumu ekonomisko novērtējumu,  lai nodrošinātu vadības mērījumus, atkarībā no izvēlētā zemes izmantošanas veida, tā ekonomiskā un  ietekmes uz vidi novērtējuma, iegūstot ievades datus optimizācijas modelim. 

  • Veikt ekosistēmu pakalpojumu ekonomisko novērtējumu, lai iegūtu monetārus datus tālākiem novērtējumiem. 

  • Salīdzināt ekosistēmu pakalpojumu vērtības pret dažādiem sociāliem faktoriem, kas var ietekmēt ekosistēmu pakalpojumus vai tikt ietekmēti.  

  • Izmantot iegūtos datus ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanai, lai noteiktu identificēto ekosistēmu pakalpojumu esošo vērtību projekta izmēģinājumu teritorijās tālākai izmantošanai kā atskaites punktu  apsaimniekošanas veidu novērtēšanai.  

Rezultāti