Mērķi

  • Veikt esošās situācijas analīzi.  

  • Veikt projektā ieinteresēto personu identificēšanu, lai izstrādātu ieinteresēto personu iesaistes stratēģiju.  

  • Iegūt zināšanu bāzi par degradētu kūdrāju apsaimniekošanas likumdošanas un praktiskiem aspektiem. 

Rezultāti

Papildu informācija

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu un kompleksu projekta LIFE REstore mērķu sasniegšanu, būtiska nozīme ir ilgstošai un plašai sabiedrības iesaistei. Tas veicina sabiedrības izpratni un informētību par projekta problemātiku, ļauj iesaistīties dažādās projekta aktivitātēs un lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī palīdz veidot jaunas sinerģijas starp dažādām sabiedrības grupām. Projekta mērķu sasniegšanai kopumā ir identificētas četras ieinteresēto personu grupas, kurās ir pārstāvētas dažādas organizācijas –  valsts pārvaldes iestādes, valsts uzņēmumi, izglītības un pētniecības iestādes u.c. Ieinteresēto pušu identificēšanas un iesaistes stratēģijas dokumentā ir sniegts iesaistīto personu detalizēts apraksts un analīze, kā arī identificēts pasākumu komplekss darbam ar katru no ieinteresēto personu grupām.