• E-ziņotājs - projekta LIFE REstore noslēgums


  Iznācis LIFE REstore noslēguma e-ziņotājs par projekta rezultātiem. E-ziņotājs pieejams -ŠEIT.

  Pašlaik tautsaimniecības un vides plānošanā vairs nevar ignorēt klimata pārmaiņas un to radītās ietekmes. Vēl nesen pēc ļoti slapjas vasaras esam piedzīvojuši izteikti sausu gadu. Pieaugot šādu ekstrēmu biežumam, kā paredz klimata pārmaiņu prognozes, tas ievieš korekcijas zemkopībā, ūdenssaimniecībā, vides pārvaldībā un arī valsts budžetā. Tāpēc visā pasaulē, tostarp Latvijā, pieaug pētījumu un, galvenais – rīcību loma klimata pārmaiņu ietekmju mazināšanai. Dabas aizsardzības pārvaldes un partnerorganizāciju īstenotais Eiropas Komisijas LIFE programmas projekts “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” jeb LIFE REstore ir pirmais Klimata apakšprogrammas projekts Latvijā.

  Pirmo reizi Latvijā, iesaistot zinātniekus un praktiķus, pētītas kūdras ieguves ietekmētas teritorijas un to radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas. Šis projekts ir sniedzis gan dabas saglabāšanā, gan tautsaimniecībā pielietojamas jaunas atziņas un pieredzi.

  Projekta rezultātā sagatavoti priekšlikumi Eiropas Savienības un Latvijas vides politikas un klimata mērķu īstenošanai. Projektā izstrādātie nacionālie emisiju faktori organiskajām augsnēm un aprobētā siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumu metodika būs būtisks elements Latvijas klimata politikas plānošanā un ieviešanā, tostarp 2018. gadā pieņemtās ZIZIMM regulas mērķu sasniegšanā.

  Projekta laikā inventarizētas kūdras ieguves ietekmētās teritorijas Latvijā un apkopoti dati par degradētām teritorijām, kur nepieciešama rekultivācija. LIFE REstore projekta speciālisti Latvijā identificējuši ~50 tūkstošus hektāru kūdras ieguves ietekmētu teritoriju, no kurām par ~18 tūkstošiem hektāriem ir jāpieņem lēmums par to turpmākās izmantošanas veidu (piemēram, jāveic rekultivācija, bet ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām kūdrājos ar rūpnieciskai ieguvei pietiekamu kūdras apjomu kā turpmākās izmantošanas veids apsverama kūdras ieguve). Šo teritoriju apzināšana ir būtisks solis turpmākai to sakārtošanai.

  Projekta ietvaros praksē pārbaudīti vairāki rekultivācijas veidi gan degradētos, izstrādātos purvos, gan stabilizējot ūdens līmeni dabiska augstā purva ekosistēmas atjaunošanai, pieredzi iestrādājot rekultivācijas rekomendācijās. No LIFE REstore pētījumā izvērtētajiem rekultivācijas veidiem klimata pārmaiņu mazināšanas aspektā efektīvākie ir lielogu dzērveņu plantāciju ierīkošana un apmežošana ar priedi, turpretim negatīvi vērtējama ir teritoriju transformācija par lauksaimniecības zemēm.

  Veiktā kūdrāju inventarizācija un izstrādātās rekultivācijas rekomendācijas ir nozīmīgs praktisks papildinājums topošajai nacionālajai Kūdras stratēģijai.

  Izpētes rezultātos balstītais Kūdras ieguves ietekmētu teritoriju ilgtspējīgas apsaimniekošanas modelis ir nozīmīgs atbalsts zemes īpašniekiem, plānojot teritorijas ilgtspējīgu apsaimniekošanu un izvēloties kūdras laukiem piemērotāko un ekonomiski izdevīgāko rekultivācijas veidu.

  Nozīmīgas un arī nākotnē atbalstāmas ir projekta laikā nostiprinātās, bet atsevišķos gadījumos no jauna nodibinātās sadarbības saites starp kūdrāju apsaimniekošanā iesaistītajām pusēm. Sadarbība starp Dabas aizsardzības pārvaldi, ekspertiem un uzņēmējiem kūdras nozarē, kā arī vadošajiem zinātniekiem visās iesaistītajās pusēs veicināja padziļinātu izpratni par dabas aizsardzības, klimata pārmaiņu un tautsaimniecības attīstības mijiedarbību.

  Purviem un citiem mitrājiem ir nepārvērtējama nozīme tautsaimniecībā, sabiedrības un pat pilsētvides drošībā. Tie darbojas kā milzu sūkļi, mazinot plūdu un ilgstoša sausuma draudus, apgādājot mūs ar tīriem pazemes ūdeņiem, nodrošinot regulējošo funkciju ekosistēmu pakalpojumu izpratnē. Tādēļ ir ļoti svarīga ne tikai dabisko purvu saglabāšana, bet arī degradētu kūdrāju ekosistēmu atjaunošana. LIFE REstore projekta devums ir stabils pamats, lai purvu un mitrāju īpašnieki varētu izvēlēties gudras, ekonomiski efektīvas un vidi saudzējošas rīcības stratēģijas, lai saglabātu dabas daudzveidību un ekosistēmu sniegtos pakalpojumus.

  Pateicamies par sadarbību projektā LIFE REstore!

  Ar cieņu LIFE REstore komanda

 • Saistītās ziņas:


 • Īsfilma par kūdras ieguves nozari Latvijā

  Projekts LIFE REstore sagatavojis īsfilmu par kūdras ieguves nozari Latvijā - par tās nozīmi tautsaimniecībā, kūdras izmantojumu, ieguves procesu un teritoriju apsaimniekošanu pēc kūdras ieguves pabeigšanas.Latvija ir kūdras ieguves lielvalsts visas Eiropas kontekstā - šeit tiek iegūts 31% no Eiropa...
 • Īsfilma par degradētu kūdrāju ilgtspējīgas apsaimniekošanas optimizācijas modeli

  Eiropas Komisijas vides un klimata programmas LIFE projekta LIFE REstore ietvaros izstrādāts degradētu kūdrāju ilgtspējīgas apsaimniekošanas plānošanas optimizācijas modelis, kas ļauj atrast piemērotos rekultivācijas scenārijus teritorijai pēc kūdras ieguves pabeigšanas.Optimizācijas modelī ievadot ...
 • Iznācis e-ziņotājs par kūdrāju ekosistēmu pakalpojumiem un to ekonomisko vērtību

  Iznācis LIFE REstore e-ziņotājs par kūdrāju - LIFE REstore izmēģinājumu teritoriju - ekosistēmu pakalpojumiem un to ekonomisko vērtību. E-ziņotājs pieejams - ŠEIT.Ar ekosistēmu pakalpojumiem saprot visus labumus, ko cilvēce gūst no ekosistēmām – noteiktas teritorijas dzīvo organismu un ...
 • Iznācis e-ziņotājs par kūdras ieguves ietekmētu teritoriju ilgtspējīgas apsaimniekošanas optimizācijas modeli

  Iznācis LIFE REstore sestais e-ziņotājs par kūdras ieguves ietekmētu teritoriju ilgtspējīgas apsaimniekošanas optimizācijas modeli. Tajāpar LIFE REstore izstrādāto kūdras ieguves ietekmēto teritoriju ilgtspējīgas apsaimniekošanas optimizācijas modeli, kurš kalpo kā lēmumu pieņemšanas atbalsta instru...
 • Iznācis e-ziņotājs par kūdrāju ietekmi uz klimatu ​

  Iznācis LIFE REstore piektais e-ziņotājs par apsaimniekotu kūdrāju ietekmi uz klimatu. Tajā lasiet par LIFE REstore veiktajiem siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumiem apsaimniekotos kūdrājos Latvijā divu gadu periodā, mērījumu rezultātiem un izstrādātajiem nacionālajiem SEG emisiju faktoriem, kurus ...
 • Īsfilma par LIFE REstore kūdras ieguves ietekmēto teritoriju datubāzi

  Sagatavota īsfilma par LIFE REstore izveidoto kūdras ieguves ietekmēto teritoriju Latvijā datubāzi, tās lietojumu un iegūstamajiem rezultātiem. Kūdras ieguves ietekmēto teritoriju datubāze ietver informāciju no LIFE REstore veiktās kūdras ieguves ietekmēto teritoriju inventarizācijas Latvijā. Noskai...
 • Iznācis e-ziņotājs par LIFE REstore starptautisko konferenci

  Iznācis LIFE REstore ceturtais e-ziņotājs par projekta organizēto starptautisko konferenci par degradēto kūdrāju ilgtspējīgu apsaimniekošanu un ietekmes uz klimata pārmaiņām samazināšanu. E-ziņotājs pieejams - ŠEIT.2019. gada 13.-14. jūnijā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā cen...
 • LIFE REstore zinātniskā publikācija par ekosistēmu pakalpojumu ekonomisko novērtēšanu

  2019. gada jūnijs. Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas 12.starptautiskās zinātniskās - praktiskās konferences "Environment. Technology. Resources" zinātnisko rakstu krājumā publicēta LIFE REstore zinātniskā publikācija "Economic Valuation of Ecosystem Services: a Case Study for Sustainabl...
 • Īsfilma par siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumiem apsaimniekotos kūdrājos Latvijā

  Sagatavota īsfilma par LIFE REstore siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumiem apsaimniekotos kūdrājos Latvijā. Dokumentālajā īsfilmā par to, kā notika siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumi, kādi ir to rezultāti, to turpmākais pielietojums un būtiskā nozīme valstij.Eiropas Komisijas vides un klimata pr...
 • LIFE REstore zinātniskā publikācija Igaunijas Lauksaimniecības Universitātes starptautiskajā izdevumā Agronomy Research

  Igaunijas Lauksaimniecības Universitātes (Estonian Agrocultural University) starptautiskajā zinātniskajā izdevumā "Agronomy Research" publicēta LIFE REstore zinātniskā publikācija "Conversion of an industrial cutaway peatland to a Betulacea family tree species plantation".Publikā...
 • Īsfilma par LIFE REstore projektu

  Sagatavota īsfilma par LIFE REstore projektu - filmā uzzināsiet par LIFE REstore nozīmīgākajām aktivitātēm un galvenajiem rezultātiem. LIFE REstore mērķis ir sagatavot rekomendācijas kūdras ieguves rezultātā degradētu kūdrāju ilgtspējīgai apsaimniekošanai Latvijā.Projekts LIFE REstore “Degradē...
 • LIFE REstore īsfilma par degradēta kūdrāja renaturalizāciju Laugas purvā

  Projekta LIFE REstore ietvaros sagatavota īsfilma par degradēta kūdrāja renaturalizāciju Laugas purvā, ilgtermiņā stabilizējot ūdens līmeni. Lai nodrošinātu dabas lieguma “Laugas purvs” (Eiropas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorijaNatura 2000)saglabāšanu ilgtermiņā un nozīmīgo pur...
 • LIFE REstore zinātniskā publikācija par siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumiem apsaimniekotos kūdrājos

  2019.gada janvāris - LIFE REstore sagatavotā zinātniskā publikācija "Improved Activity Data for Accounting Greenhouse Gas Emissions Due to Management of Wetlands"publicēta Latvijas Lauksaimniecības universitātes 24. Starptautiskās zinātniskās konferences "Research for Rural Developmen...
 • Iznācis LIFE REstore e-ziņotājs par degradēto kūdrāju inventarizāciju Latvijā

  Iznācis LIFE REstore trešais e-ziņotājs par degradēto kūdrāju inventarizāciju Latvijā un publiski pieejamo degradēto kūdrāju datu bāzi. E-ziņotājs pieejams –ŠEIT.LIFE REstore mērķis ir sagatavot rekomendācijas bijušo kūdras ieguves lauku turpmākas izmantošanas plānošanai, līdzsvarojot e...
 • LIFE REstore eksperti Latvijas Radio stāsta par purvu nozīmi un rekultivāciju pēc kūdras ieguves

  2018. gada 12. jūlijā LIFE REstore eksperti viesojās Latvijas Radio 1 raidījumā "Zināmais nezināmajā", kur stāstīja par purvu nozīmi dabā, kūdras ieguves nozari Latvijā un bijušo kūdras ieguves lauku turpmāku izmantošanu, ko analizē projekts LIFE REstore. Sarunā piedalījās LIFE REstore pro...
 • Uzsāk īsfilmu veidošanu par degradētu kūdrāju ilgtspējīgu apsaimniekošanu

  LIFE REstore ietvaros uzsākta desmit dokumentālu īsfilmu izveide par degradētu kūdrāju ilgtspējīgu apsaimniekošanu, kas ikvienam interesentam saprotamā veidā skaidros degradētu kūdrāju sniegtos ekosistēmu pakalpojumus, degradētu kūdrāju ietekmi uz klimatu, ilgtspējīgas apsaimniekošanas nepieciešamīb...
 • Iznācis LIFE REstore e-ziņotājs par izstrādātu kūdras lauku rekultivācijas scenārijiem

  Iznācis LIFE REstore otrais e-ziņotājs par projektā pētītajiem izstrādātu kūdras lauku rekultivācijas scenārijiem. E-ziņotājs pieejams – ŠEIT. LIFE REstore mērķis ir sagatavot rekomendācijas izstrādātu kūdras lauku atkārtotas izmantošanas plānošanai, līdzsvarojot ekoloģiskos, ekonomisko...
 • Sižets Latvijas Radio par LIFE REstore veikto SEG emisiju mērījumu pirmā gada rezultātiem

  2018. gada 25. janvārī Latvijas Radio sagatavoja sižetu par projekta LIFE REstore pirmajiem secinājumiem, veicot siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumus degradētos kūdrājos Latvijā, un rekomendāciju izstrādi degradētu kūdrāju ilgtspējīgai apsaimniekošanai. Sižetu var noklausīties – ŠEIT....
 • Sagatavots LIFE REstore e-ziņotājs par projektu un tā aktualitātēm

  Lai informētu sabiedrību un tos pašvaldību un valsts institūciju pārstāvjus, kā arī uzņēmējus, kuriem būs nozīmīgi projektā sasniegtie rezultāti, izstrādāts un izplatīts pirmais projekta LIFE REstore e-ziņotājs jeb newsletter. Tajā ietverta informācija par projekta aktualitāti un tā nozīmīgumu valst...
 • Raidījuma Vides Fakti sižets par mitrāju nozīmi un REstore projektu

  6. februārī Ķemeru tīrelī kopā ar LIFE REstore projekta ekspertiem tika filmēts videosižets raidījumam ''Vides fakti''. Videosižets pieejams portāla ''Latvijas sabiedriskie mediji'' arhīvā.Skaties to un uzzini vairāk par mitrāju nozīmi, par siltumnīcefekta gāzu emisij...
 • Pasaules mitrāju diena un REstore projekts raidījumā Vides Fakti

  Februāra sākums iezīmē kādu būtisku notikumu dabas aizsardzības vēsturē. Tā ir Pasaules mitrāju diena, kas tiek atzīmēta 2. februārī kopš Ramsāres jeb Mitrāju konvencijas parakstīšanas 1971. gadā Irānas pilsētā Ramsārē.Konvencija ir vienīgais starptautiskais vides aizsardzības līgums, kas veltīts kā...

 • PROJEKTA PARTNERI

  Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.