• Izbūvēti inovatīvi kūdras dambji dabas lieguma “Laugas purvs” saglabāšanai ilgtermiņā


  Lai nodrošinātu dabas lieguma “Laugas purvs” (Eiropas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija Natura 2000) saglabāšanu ilgtermiņā un nozīmīgo purva biotopu atjaunošanos vairāk nekā 300 ha platībā, Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā projekta LIFE REstore ietvaros uz vēsturiski izveidotajiem kūdras ieguves lauku notekgrāvjiem Laugas purvā izbūvēti inovatīvi kūdras dambji, kas pirmo reizi Latvijā aprīkoti ar sistēmu ūdens līmeņa augstuma regulēšanai.

  Darbi veikti, lai praksē pārbaudītu kūdras ieguves ietekmētas teritorijas dabiskās vides atjaunošanas iespējas – renaturalizāciju, šajā gadījumā ilgtermiņā stabilizējot ūdens līmeni. Projekts LIFE REstore izvērtē Latvijas apstākļiem piemērotākos degradētu kūdrāju rekultivācijas veidus, lai sagatavotu rekomendācijas kūdrāju ilgtspējīgai apsaimniekošanai.

  Laugas purvs atrodas Limbažu un Krimuldas novados, un tā centrālajā daļā izveidots dabas liegums “Laugas purvs”, kas iekļauts Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 tīklā. Laugas purva rietumuun dienvidrietumu daļā tiek veikta kūdras ieguve, un purvā ierīkota notekgrāvju sistēma, lai to nosusinātu, kas negatīvi ietekmē dabas lieguma centrālā ezera - Višezera - ūdens līmeni un tam piegulošos purva biotopus – ezera krasti sākuši pazemināties un nosusināties, kūdras virsma ir sablīvējusies, teritorija pastiprināti aizaug ar priedēm un vērojama arī īpašo purva sūnu, kas veido kūdru, – sfagnu – atmiršana. Tāpat blakus dabiskajam purvam norisinās lielogu dzērveņu rūpnieciska ražošana, kam nepieciešams atšķirīgs ūdens līmenis.

  Lai nodrošinātu gan saimnieciskās darbības, gan dabas aizsardzības interešu veiksmīgu līdzāspastāvēšanu vienā purvā, projekta LIFE REstore ietvaros izbūvēti trīs inovatīvi kūdras dambji uz notekgrāvjiem gar dabas liegumu, lai ilgtermiņā nodrošinātu dabas lieguma “Laugas purvs” dabas vērtību saglabāšanu, nodrošinātu nemainīgu ūdens līmeni dabas lieguma centrālajā ezerā Višezerā un veicinātu īpaši aizsargājamo purva biotopu atjaunošanos dabas liegumā 309 ha platībā, tādējādi novēršot potenciālos draudus Višezera un visa Laugas purva ekosistēmas dabiskajai attīstībai.

  Inovatīvi kūdras dambji

  Novembrī izbūvēti kūdras dambji uz meliorācijas grāvjiem, kas savienoti ar Višezeru, lai nodrošinātu ūdens līmeni ezerā tādu, kāds tas bija savulaik pirms notekgrāvju izveides. Dambju būvniecībā pirmo reizi Latvijā izmantota inovatīva sistēma ar pārtecēm, kas ļauj regulēt ūdens līmeņa augstumu dabas lieguma teritorijā, tāpat dambji aprīkoti ar pretaizsērēšanas sietiem, atvairbrusu aizsardzībai pret ledu un risinājumiem ūdens enerģijas dzēšanai, lai mazinātu risku aizskalot dambja būvniecībā izmantoto kūdru. Dambju virspuse un nogāzes nostiprinātas, lai mazinātu erozijas procesus, un virspuse pārklāta ar noņemto purva veģetācijas virskārtu, tādējādi būtiski samazinot laiku, kurā dambji iekļausies purva dabiskajā vidē.

  “Šie būvdarbi bija izaicinājums ne vien specifiskās norises vietas dēļ – darbi purvā vienmēr ir tehniski sarežģītāki nekā citviet, bet arī tāpēc, ka iepriekš Latvijā nav veidoti kūdras aizsprosti uz meliorācijas grāvjiem, kas ļauj regulēt ūdens līmeņa augstumu,” skaidro būvdarbu veicējs Gints Šusts, SIA “E Būvvadība”.

  “Jāpiebilst, ka šo inovatīvo, regulējamo kūdras dambju būvniecība, kas ļaus pārņemt LIFE REstore pieredzi citos dabas apsaimniekošanas projektos Latvijā, veikta saskaņā ar LIFE REstore izstrādāto dabas aizsardzības plānu dabas liegumam “Laugas purvs”, kas ir arī pirmais dabas aizsardzības plāns Latvijā, kurā ietverts degradētu kūdrāju ekosistēmu pakalpojumu novērtējums – atspoguļota teritorijas nodrošināto apgādes, regulācijas un kultūras pakalpojumu kvalitāte un teritorijas potenciāls nākotnē,” norāda LIFE REstore vadītāja Ieva Saleniece, Dabas aizsardzības pārvalde.


  Hidroloģiskais monitorings

  Pirms dambju būvniecības Laugas purvā veikta visaptveroša hidroloģiskā un hidroģeoloģiskā izpēte. Pētītas virszemes un pazemes ūdens plūsmas, modelēta gruntsūdens izmaiņu ietekme, lai noteiktu nepieciešamo hidroloģisko līmeni, lai degradētajās dabas lieguma daļās atjaunotos dabiska purva veģetācija. Tāpat ierīkota hidroloģiskā monitoringa sistēma, kas ļaus sekot Laugas purva hidroloģiskajam stāvoklim ne tikai projekta īstenošanas gaitā, bet arī 10 gadus pēc dambju būvniecības.

  Par dabas liegumu “Laugas purvs”

  Dabas liegums “Laugas purvs” izveidots 1999.gadā 740 ha platībā retu, īpaši aizsargājamu putnu sugu un purva biotopu aizsardzībai. Šis dabas liegums iekļauts Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 tīklā. Dabas lieguma lielāko daļu veido izcilas kvalitātes augstais jeb sūnu purvs ar diviem lielākiem purva ezeriem – Višezeru un Lodes ezeru – un nelieliem purva ezeriņiem un akačiem. Īpaša dabas vērtība ir purva upīte Viršupe, kas līkumo pa purvu, brīžiem pazūdot zem kūdras slāņa - šādas purva upītes Latvijā ir liels retums. Laugas purva veidošanās sākusies pirms aptuveni 12000 gadu, aizaugot ezeram, purva vidējais kūdras slāņa biezums ir 3,5 m, bet vietām tas sasniedz pat 8 m biezumu.


  Par LIFE REstore pētītajiem bijušo kūdras ieguves lauku turpmākas izmantošanas veidiem

  Renaturalizācija jeb atgriešana dabai, atjaunojot un sabilizējot hidroloģisko režīmu, ir tikai viens no bijušo kūdras ieguves lauku turpmākas izmantošanas veidiem. LIFE REstore novērtē Latvijas apstākļiem piemērotākos degradētu kūdrāju rekultivācijas veidus - renaturalizācija, kokaudžu stādījumi biomasas ražošanai, ogulāju audzēšana, aramzemes ierīkošana lauksaimniecības kultūru audzēšanai, paludikultūru audzēšana - purva augu audzēšana biomasas ražošanai, ūdenskrātuvju izveide, ilggadīgo zālāju ierīkošana. Daļa no šiem rekultivācijas veidiem tiek ieviesti un pārbaudīti vairākās projekta izmēģinājumu teritorijās. LIFE REstore sniegs rekomendācijas bijušo kūdras ieguves lauku ilgtspējīgai apsaimniekošanai Latvijā. Šīs rekomendācijas varēs iekļaut vides aizsardzības politikas plānošanas dokumentos.

  Projektu “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) no 2015. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar biedrību "Baltijas krasti", Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu "Silava" un Latvijas Kūdras asociāciju ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu. Vairāk informācijas: restore.daba.gov.lv.

  Informāciju sagatavoja:
  Anda Zālmane, Dabas aizsardzbības pārvaldes projekta LIFE REstore sabiedrisko attiecību speciāliste
  Tālrunis: 26539348, anda.zalmane@daba.gov.lv

 • Fotogalerija:

  Saistītās ziņas:


 • LIFE REstore īsfilma par degradēta kūdrāja renaturalizāciju Laugas purvā

  Projekta LIFE REstore ietvaros sagatavota īsfilma par degradēta kūdrāja renaturalizāciju Laugas purvā, ilgtermiņā stabilizējot ūdens līmeni. Lai nodrošinātu dabas lieguma “Laugas purvs” (Eiropas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorijaNatura 2000)saglabāšanu ilgtermiņā un nozīmīgo pur...
 • LIFE REstore par inovatīvo kūdras dambju būvniecību Laugas purvā stāsta Latvijas Radio

  2018. gada 7. decembrī - LIFE REstore par degradētu kūdrāju inventarizācijas rezultātiem Latvijā, inovatīviem risinājumiem to apsaimniekošanā un LIFE REstore rekomendācijām bijušo kūdras ieguves lauku ilgtspējīgai izmantošanai nākotnē stāstīja Latvijas Radio.....
 • LIFE REstore īsfilma par kokaudžu stādījumiem bijušajā kūdras ieguves laukā

  Projekta LIFE REstore ietvaros sagatavota īsfilma par vienu no Latvijas apstākļiem piemērotajiem kūdras ieguves lauku turpmākas izmantošanas veidiem pēc kūdras ieguves – kokaudžu stādījumiem biomasas ražošanai.LIFE REstore analizē visus – kopumā septiņus - degradētu kūdrāju iespējamos tu...
 • LIFE REstore īsfilma par sfagnu sūnu stādījumiem bijušajā kūdras ieguves laukā

  Projekta LIFE REstore ietvaros sagatavota īsfilma par kūdras ieguves lauku turpmākas izmantošanas veidu pēc kūdras ieguves – renaturalizāciju jeb atgriešanu dabai, veicot īpašu purva sūnu - sfagnu - stādījumus. LIFE REstore analizē visus – kopumā septiņus – degradētu kūdrāju iespēj...
 • Turpinās sfagnu sūnu stādījumu eksperimenti LIFE REstore izmēģinājumu teritorijā Ķemeru nacionālajā parkā

  Piektdien, 2018. gada 7. septembrī, LIFE REstore izmēģinājumu teritorijā bijušajos kūdras ieguves laukos Ķemeru nacionālajā parkā tika turpināti sfagnu sūnu stādījumu eksperimenti – ierīkots terases veida sfagnu stādījumu laukums.LIFE REstore veic īpašu purvam raksturīgu sūnu jeb sfagnu stādīš...
 • Bijušajos kūdras laukos notikusi lielākā sfagnu sūnu stādīšana Latvijā dabiska purva atjaunošanai

  Ķemeru Nacionālā parka bijušajos kūdras izstrādes laukos, kas uzskatāma par degradēta kūdrāja teritoriju, 18. maijā ar 62 talcinieku palīdzību sastādīti vairāk nekā 2200 kg sfagnu sūnu apmēram 4500 m2 platībā. Sfagnu sūnu stādīšana tik lielā teritorijā Latvijā norisinājās pirmo reizi – to proj...
 • LIFE REstore eksperti gatavojas sfagnu sūnu reintrodukcijas scenārija ieviešanai

  LIFE REstore eksperti apsekojuši Drabiņu purvu, kur tiks iegūts stādāmais materiāls – sfagnu sūnas un purva augi – laiprojekta izmēģinājumu teritorijā – bijušajā kūdras izstrādes laukā Lielajā Ķemeru tīrelī – īstenotu renaturalizācijas scenāriju ar sfagnu stādīšanu. Drabiņu p...
 • Pieredzes apmaiņa purva augu reintrodukcijā izstrādātos kūdras laukos

  2017. gada 29. augustā projekta LIFE REstore eksperti apmeklēja Ķeviešu purvu Mālpils novadā, kur klātienē novērtēja sfagnu sūnu audzēšanu izstrādātā kūdras laukā blakus aktīvām kūdras ieguves teritorijām.Sfagni, purva veģetācijai raksturīgas sūnas,stādīti uz tumšās kūdras - uz apmēram 0,1 m bieza k...

 • PROJEKTA PARTNERI

  Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.