Mērķis

  • Izstrādāt lēmumu pieņemšanas atbalsta instrumentu degradētu kūdrāju atkārtotas izmantošanas plānošanai, kas nodrošinātu optimālu balansu starp SEG emisiju samazinājumu, ekosistēmu pakalpojumu vērtību un zemes izmantošanas veidu sociāl-ekonomsikajiem aspektiem.  

Rezultāts 

  • Izstrādāti četri degradētu kūdrāju ilgtspējīgas izmantošanas scenāriji.