Mērķis

  • Izstrādāt projekta komunikācijas stratēģiju. 

Rezultāts

Projekta komunikācijas stratēģija ietver informēšanas un izplatīšanas stratēģiju par klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu nozīmi politikas veidotājiem, lēmumu pieņēmējiem un privātajam sektoram, tādejādi aicinot uz līdzdalību, veidojot un stiprinot partnerattiecības un jaunas pieejas atbildīgai uzņēmējdarbībai. Vispārējā sabiedrības iesaiste un informētība par projektu tiks nodrošināta ar prezentācijām pasākumos un komunikāciju medijos, informējot par projekta ieviešanu un tā nozīmīgumu sabiedrībai kopumā.

Projekta komunikācijas stratēģija ir orientēta uz izstrādāto kūdras lauku pēcizmantošanas un visatbilstošāko apsaimniekošanas pieeju, ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas un zināšanu integrēšanu zemes apsaimniekošanas politikā un tiesiskajā regulējumā.

​Komunikācijas stratēģijā ir noteikti projekta mērķi un uzdevumi, kā arī identificēti komunikācijas kanāli un iespējamie riski. Mērķauditorijas ir noteiktas, balstoties uz ieinteresēto pušu identifikācijas analīzi, kas veikta projekta aktivitātes „A1 – Ieinteresēto pušu identifikācija un esošās situācijas analīze” ietvaros.