Mērķi 

  • Veikt projekta darbību ietekmes monitoringu saskaņā ar izstrādātajām projekta ietekmes monitoringa vadlīnijām. 

  • Salīdzināt identificētās ietekmes ar mērķa indikatoriem, kas noteikti vadlīnijās.  

  • Sagatavot pārskata ziņojumus, kas balstīti uz monitoringa rezultātiem un ir saskaņā ar projekta ieviešanas progresu.  

Rezultāti