Mērķis

  • Veikt nepieciešamās informācijas apkopošanu, lai aizpildītu kvalitatīvo un kvantitatīvo indikatoru tabulu un veiktu precīzu projekta progresa monitoringu. 

Rezultāts

  • Aizpildīta indikatoru tabula.