Mērķis

  • Neatkarīga auditora veikts projekta audits saskaņā ar LIFE vadlīnijām. 

Rezultāts

  • Audita ziņojums.