Piektdien, 2018. gada 18. maijā, plkst. 11.00, Lielajā Ķemeru tīrelī Dabas aizsardzības pārvalde projekta LIFE REstore ietvaros organizēs sfagnu jeb purva sūnu stādīšanas talku ar mērķi bijušajos kūdras izstrādes laukos veicināt purviem raksturīgo augu atjaunošanos. Sfagnu stādīšana tik plašā teritorijā Latvijā notiks pirmo reizi.

Iepriekš ievāktas vairāk nekā 2200 kg dažādu sugu sfagnu sūnas un citi purva augi dažādās kombinācijās tiks stādīti vairākos laukumos LIFE REstore izmēģinājumu teritorijā bijušajā kūdras izstrādes laukā Lielajā Ķemeru tīrelī, kur gadu desmitiem neatjaunojas dabisks purvs. Zinātniskā eksperimentā LIFE REstore noteiks efektīvāko sfagnu stādīšanas veidu, kuru varēs izmantot bijušajos kūdras izstrādes laukos arī citviet Latvijā, izvēloties renaturalizāciju kā degradēta kūdrāja teritorijas atkārtotas izmantošanas veidu.

Renaturalizācija, stādot purvam raksturīgo veģetāciju, ir tikai viens no iespējamajiem bijušo kūdras izstrādes lauku atkārtotas izmantošanas veidiem. Projekts LIFE REstore analizē visus Latvijai piemērotos šādu teritoriju atkārtotas izmantošanas veidus un vairākās izmēģinājumu teritorijās Latvijā īsteno un pārbauda daļu no tiem, lai sagatavotu rekomendācijas šo teritoriju ilgtspējīgai izmantošanai, līdzsvarojot vides, ekonomiskos un klimata aspektus.

Piedāvājam iespēju zinātnieku un LIFE REstore biotopu ekspertu vadībā piedalīties purva stādīšanā, uzzināt par projektu LIFE REstore un topošajām rekomendācijām bijušo kūdras izstrādes lauku atkārtotai izmantošanai. Zinātnieki demonstrēs, kā projekta ietvaros notiek siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumi kūdrājos, kā arī būs iespēja satikt Latvijas Kūdras asociācijas vadītāju un kūdras izstrādes uzņēmumu pārstāvjus, lai noskaidrotu viņu viedokli par teritoriju atkārtotu izmantošanu pēc kūdras izstrādes un projekta rezultātu nozīmi nozarei.

Uz talku līdzi nepieciešami gumijas zābaki un piemērots apģērbs. Par pārējo – pusdienām, dzeramo ūdeni, darba cimdiem un darbarīkiem – parūpēsies LIFE REstore komanda. Pulcēšanās no plkst. 10.45 stāvlaukumā pie bijušajiem kūdras izstrādes laukiem, blakus autoceļam P101 Kūdra–Kaļķis: https://goo.gl/Ca6VJK .

Projektu “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) no 2015. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu "Silava", Latvijas Kūdras asociāciju un biedrību "Baltijas krasti" ar Eiropas Savienības LIFE programmas finansiālu atbalstu. Vairāk informācijas: restore.daba.gov.lv.

Informāciju sagatavoja:
Anda Zālmane
Dabas aizsardzbības pārvaldes
Projekta LIFE REstore sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 26539348,anda.zalmane@daba.gov.lv