Viens no LIFE REstore sadarbības parnteriem - Latvijas Kūdras asociācija - LIFE REstore rezultātus varēs izmantot prakstiski - sniedzot rekomendācijas saviem biedriem, lielākajiem kūdras pārstrādes uzņēmumiem Latvijā, kuriem normatīvajos aktos noteikta prasība veikt rekultivāciju pēc kūdras izstrādes pārtraukšanas. Rekomendācijas ļaus izvēlēties piemērotāko rekultivācijas veidu atkārībā no kūdrāja stāvokļa, gūstot ekonomiskus ieguvumus, nekaitējot apkārtējai videi.

Kūdra ir viena no Latvijas dabas bagātībām un vērtīgs derīgais izraktenis. Latvijā 10% no valsts teritorijas aizņem purvi, kūdrāji - kopumā Latvijā ir uzkrājušies 1,5 miljardi tonnu kūdras, kas ir 0,4% no visiem pasaules kūdras krājumiem. Pašlaik 95% šī derīgā izrakteņa tiek eksportēts uz ārzemēm, galvenokārt, dažādu dārzkopībai noderīgu substrātu veidā. Iepriekš kūdra daudz izmantota arī kā kurināmais materiāls, taču pēdējos gados šis apjoms sarucis līdz nullei. Katru gadu nozares apgrozījums pieaug.
Vienlaikus jānorāda, ka kūdras ieguve notiek tikai 4% no purvu, kūdrāju teritorijas. 2017.gada 1.janvārī izsniegto licenču kopējā platība kūdras ieguvei bija 25 600 ha. Kūdras pieaugums gadā pašlaik pārsniedz kūdras ieguves apjomu.
Kūdras ieguvei ir ļoti sena vesture, Latvijā pirmās ziņas par kūdras ieguvi ir no 18.gadsimta sākuma, kad kūdra tika izmantota kurināšanai un lauksaimniecībai.

Par Latvijas Kūdras asociāciju

Latvijas Kūdras asociācija apvieno Latvijas kūdras ieguvējus un tās mērķi ir kūdras resursu racionāla, videi draudzīga un ilgtspējīga izmantošana, vides daudzveidības un purvu resursu saglabāšana, kā arī nozarei nepieciešamo zinātnisko pētījumu veikšanas veicināšana.
Lai sakārtotu vidi ir jāatrisina jautājums par padomju laikā līdz galam neizstrādātiem purviem, tāpēc ļoti būtiski tos apzināt, izpētīt un pieņemt racionālāko lēmumu par to tālāku izmantošanu. Noteikti, ka daļā no šīm platībām vēl var iegūt kūdru un pēc tam tos rekultivēt, bet daļā - rekultivācija būtu veicama tūlīt.
Atklātās kūdras platības ir jāapsaimnieko, jo no tām izdalās oglekļa dioksīds (CO2), un kūdra kā resurss mineralizējas un sadalās - līdz ar to zaudējam ļoti vērtīgu valsts resursu.

LIFE REstore nozīme kūdras nozarei
Projekta uzdevums ir izpētīt dažādus rekultivācijas modeļus un sniegt rekomendācijas par to ieviešanu. Kūdras ieguvējiem tā ir būtiska informācija un šādi pētījumi ir atbalstāmi, jo jebkura platība, kurā pašlaik tiek iegūta kūdra, būs jārekultivē un jāizšķiras par optimālāko rekultivācijas modeli. Nozarei ir ļoti svarīgi arī CO2 gāzu mērījumi, kuri projekta laikā tiek veikti.
Zinātne un tautsaimniecība ir ļoti cieši saistīta, jo tikai ciešā sadarbībā mēs varam gūt apbusēji noderīgus rezultātus. Nozares uzņēmumi sadarbojas ar zinātniekiem un savās teritorijās ļauj ierīkot parauglaukus, veikt pētījumus, kā arī palīdz ar saviem resursiem. Pētniekiem ir teritorijas, kurās viekt savu darbu un iegūt rezultātus, kurus vēlāk prakē varēs pielietot ražotāji.