A1 Ieinteresēto pušu identifikācija un esošās situācijas analīze
A2 Projekta komunikāciju stratēģijas izstrāde
A3 Degradēto purvu teritoriju klasifikācijas kritēriju un apsaimniekošanas pieeju definēšana
A4 SEG emisiju uzskaites metodoloģijas aprobācija
A5 Degradēto purvu teritoriju inventarizācija un datu bāzes izveide
A6 Dabas aizsardzības plāna un tehnisko risinājumu izstrāde
C1 Purvu ilgtspējīgas izmantošanas optimizācijas modeļa izstrāde - I kārta - procesu novērtējums izmēģinājuma teritorijās
C2 Purvu ilgtspējīgas izmantošanas optimizācijas modeļa izstrāde - II kārta - ekosistēmu pakalpojumu [ekonomiskais] novērtējums izmēģinājuma teritorijās
C3 Purvu ilgtspējīgas izmantošanas optimizācijas modeļa izstrāde - III kārta - zemes izmantošanas scenāriju novērtējums izmēģinājuma teritorijās
C4 Purvu ilgtspējīgas izmantošanas optimizācijas modeļa izstrāde - IV kārta - zemes izmantošanas scenāriju ieviešana izmēģinājuma teritorijās
C5 LIFE Rekomendācijas daudzfunkcionālā atbalsta rīka piemērošanai degradēto teritoriju apsaimniekošanai un atkārtotai izmantošanai
D1 Projekta darbību ietekmes monitorings
D2 Projekta sociāli - ekonomiskās ietekmes monitorings
E1 Projekta mājas lapa
E2 Informēšanas un izglītošanas materiāli
E3 Informēšanas un izglītošanas pasākumi
E4 Sadarbība (tīklošanās) ar citiem un LIFE projektiem
E5 Rokasgrāmata "Metodika degradēto purvu teritoriju atkārtota izmantošana Latvijā"
E6 Starptautiskā konference par degradēto purvu teritoriju apsaimniekošanu un izmantošanu Latvijā
E7 Layman's ziņojums
F1 Projekta vadība (DAP)
F2 Audits
F3 Informācijas apkopošana indikatoru tabulai
F4 Pēc LIFE plāns